אגף:אגף הכנסות
יחידה:מינהל הארנונה
פקס:03-6147564
כתובת:בבניין העיריה, רח' ירושלים 58
דואל:arnona@bbm.org.il 

השגה על ארנונה

בתוך 90 יום הודעת קבלת החיוב לתשלום מס הארנונה השנתית, מוקנית לכם זכות להגשת השגה וערר לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) תשל"ו 1976, על יסוד אחת מהטענות כדלהלן:​​​​​​​​

​​​סע' 3 (א) לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל"ו- 1976 קובע כלהלן:

מי שחוייב בתשלום ארנונה כללית רשאי תוך תשעים ימים מיום קבלת הודעת התשלום להשיג עליה לפני מנהל הארנונה על יסוד טענה מטענות אלה:

(1)     הנכס שבשלו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום;

(2)     נפלה בהודעת התשלום שמשיגים עליה טעות בציון סוג הנכס, גדלו או השימוש בו;

(3)     הוא אינו מחזיק בנכס כמשמעותו בסעיפים 1 ו-269 לפקודת העיריות;

(4)     היה הנכס עסק כמשמעותו בסעיף 8(ג) לחוק הסדרים התשנ"ג – שהוא אינו בעל שליטה או שחוב הארנונה הכללית בשל אותו הנכס נפרע בידי המחזיק בנכס.

סע' 6 (א) לחוק קובע כלהלן:

הרואה עצמו מקופח בתשובת מנהל הארנונה על השגתו רשאי, תוך שלושים יום מיום שנמסרה לו התשובה, לערור עליה לפני ועדת ערר.

ערר על תשובת מנהל הארנונה

מנהל הארנונה ישיב לנטען בהשגה בתוך 60 יום מקבלת ההשגה. הגשת ההשגה אינה מונעת מנקיטת הליכי גבייה, גם אם טרם ניתנה תשובת מנהל הארנונה.

הרואה עצמו מקופח בתשובת מנהל הארנונה על השגתו, רשאי, תוך 30 יום מיום שנמסרה לו התשובה, לערר עליה לועדת הערר, לעניין ארנונה בבני ברק.

הגשת הערר תהא במזכירות ועדת הערר בחדש 120 בבניין העירייה בטלפונים 03-5776533-4.  ובפקס 03-5776281.​