הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

קול קורא לקבלת שירותי בודק מעליות מוסמך

נוהל הצטרפות למאגר יועצים, לחץ כאן

לטופס הגשת מועמדות בדוא"ל, לחץ כאן
אפשרות נוספת להגשה בטופס מקוון עפ"י הנחיות בהמשך

כללי:

 1. עיריית בני ברק (להלן: "העירייה") מזמינה בזה בודקים מוסמכים להיכלל במאגר היועצים של העירייה למתן שירותים של בודק מעליות מוסמך. (להלן: "העבודות" או "השירותים"), כמפורט במסמכי קול קורא זה.

 2. תנאים מקדימים להשתתפות וניסיון :

  2.1   מהנדס מכונות או הנדסאי  , מהנדס חשמל או הנדסאי חשמל

  2.2   רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים המתנהל על פי חוק המהנדסים והאדריכלים תשי"ח 1958 או בפנקס ההנדסאים והטכנאים.

  2.3   מהנדס מכונות בעל ניסיון מקצועי כבודק מעליות מוסמך בעל ניסיון של שנתיים לפחות.

  2.4   הנדסאי בעל ניסיון מקצועי כבודק מעליות מוסמך בעל ניסיון של 4 שנים לפחות.

  2.4   מי שעבר מבחן הסמכה כבודק מעליות מוסמך .

  2.5   בעל רישיון הסמכה בתוקף.

  2.6   הבודק מצהיר כי הינו בעל ידע , ניסיון ומיומנות המאפשרים לו לבצע את השירותים ברמה נאותה.

 3. הסמכות:

  3.1   תואר אקדמי בהנדסת מכונות, או הנדסאי מכונות , שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

  3.2   רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים המתנהל על פי חוק המהנדסים והאדריכלים תשי"ח 1958 או בפנקס ההנדסאים והטכנאים

   3.3   תואר אקדמי בהנדסת חשמל, או הנדסאי חשמל , שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

  3.4   רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים המתנהל על פי חוק המהנדסים והאדריכלים תשי"ח 1958 או בפנקס ההנדסאים והטכנאים.

  נספח ב' - מפרט טכני- מתכנן ובודק מעליות מוסמך  

  תחומי האחריות הביצועים והמשימות העיקריות:

   בודק מעליות :

  א.   עריכת בדיקות בכלל המעליות המותקנות בבניינים בניהול ובאחזקת עיריית בני ברק בחודשים מרץ וספטמבר בכל שנה קלנדרית.

  ב.   עריכת בדיקות לכל מעלית שהממונה הורה לו והוצאת אישור תקינות.

  ג.   עריכת תסקירים )נוסח חדש(  תש"ל -2970 סעיף 60 לגבי כל בדיקת מעלית בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה. 

       במקרה שנמצאו ליקויים שעלולים לסכן את המשתמשים במעלית הבודק ישבית את המעלית מיד.

  ד.   התחייבות לבצע את הבדיקות במועד כנדרש ע"י הממונה ובמקרים דחופים תוך 24 שעות לכל היותר ממועד הבקשה.

  ה.   עריכת הבדיקות תעשה בשיתוף פעולה ותיאום מלא עם הממונה בעירייה. הבדיקות יעשו לפני שיפוג תוקפה של הבדיקה הקודמת.

  ו.   תיאום הבדיקה תעשה בין הבודק המוסך לבין  חברות המעליות הרלבנטיות.

  ז.   ניהול רישום ודיווח של רשימת המועדים בהם בוצעו השירותים ע"י הבודק, כתובת הבניינים ומס'

  המעליות לגביהם הוענקו השירותים וככל שיידרש ע"י הממונה.

  ח.  ניהול יומן עבודה ובו פירוט השירותים שבוצעו כאשר הממונה יהיה רשאי לדרוש פרטים ככל

  שימצא לנכון.

  ט.  הגשת חשבון בצירוף דו"ח ותיעוד של כל המעליות לגביהם העניק הבודק את השירותים.

 

מסמכים להורדה ומילוי מראש:
תצהיר לפי חוק העסקאות

טופס ניגוד עניינים

שים לב למסמכים נוספים הנדרשים בהגשה!

 * נא למלא את כל שדות החובה המסומנים בכוכבית אדומה בטופס הפניה.

 

קול קורא לקבלת שירותי בודק מעליות מוסמך