הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

קול קורא לקבלת בודק שכר מוסמך

נוהל הצטרפות למאגר יועצים, לחץ כאן


אפשרות להגשה בטופס מקוון עפ"י הנחיות בהמשך

כללי:

1. עיריית בני ברק (להלן: "העירייה") מזמינה בזה ספקים לקבל הצעות מחיר למתן שירותים של בודק שכר מוסמך. (להלן: "העבודות" או "השירותים"), כמפורט במסמכי קול קורא זה.

2. תנאים מקדימים להשתתפות:

2.1   מי שקיבל תעודת הכרה כבודק שכר מוסמך. 

2.2   ניסיון מקצועי כבודק שכר מוסמך  במשך 3 שנים - לפחות.
(ייבדק על ידי תצהיר חתום של המציע מאומת על ידי עורך דין ).

2.3   ביצע 10 בדיקות שכר לעובדי ניקיון ו/או אבטחה ל - 2 רשויות מקומיות או לגופיים ציבורים לפחות    
במהלך ה- 3 שנים האחרונות להגשת הצעתו.

3.   הסמכות:

3.1.  בעל מקצוע או בעל תואר אקדמי שהשר באישור ועדת העבודה הרווחה קבע, כי המקצוע או התואר מתאים לצורך הכרתו כבודק שכר מוסמך, תוך הבטחת קיום הוראות חוקי העבודה בתחומים של משפט עבודה, מיסוי עבודה, ניהול חשבונות, אבטחת איכות ביקורת, בקרה ופיקוח.

3.2.  המבקש לא הורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת לפי חיקוק שמפאת חומרתה או נסיבותיה אינו ראוי לקבלת תעודת ההכרה.

3.3   המבקש עמד בדרישות הכשרה מעשיות, בהשתלמויות ובבחינות בכל הקשור לעריכת בדיקות תקופתיות .

   על המשתתף לצרף להצעתו אסמכתאות לכל ההסמכות והאישורים הדרושים המנויים בסעיף 3 לעיל.

 

השירות: בודק שכר מוסמך

בודקי שכר קיבלו הכרה והסמכה של משרד העבודה והרווחה ותפקידם לשמש מנגנון בקרה ופיקוח על זכויות עובדים על פי מסמכים ובדיקות תקופתיות בשטח אצל המעסיקים .באחריות בודק השכר המוסמך לבדוק ולבקר את שכרם ותנאי העסקתם של עובדי קבלן בשם ומטעם העירייה .

להלן רשימת הבדיקות להם נדרש הבודק:

בודק השכר המוסמך יבצע עבור העירייה שירותי בקרת שכר של  4 עובדים כנדרש בחוק להגברת האכיפה שיכלולו בין השאר :

  1. בדיקות תנאי שכר וזכויות סוציאליות המגיעות לעובדי הקבלן עפ"י חוקי העבודה ודמי הרחבה לעניין תשלום דמי הבראה , פנסיה נסיעות וכו'

א.   בדיקות הכרות  - בדיקה ראשונה המתבצעת ע"י הבודק בזמן תוקפו של חוזה בין מזמין השירות לקבלן . 
א.   בדיקה חוזרת – בדיקה לאחר ביצוע הבדיקה הראשונה
ב.   בדיקות תקופתיות
ג.   בדיקות לאחר תלונות  - בגין הפרת הוראה על ידי הקבלן
ד.   בדיקות תשלומים לקופות גמל

  1. הבודק יוודא כי בכל הסכם התקשרות של העירייה מופיעות הוראות הנוגעות לגובה השכר רכיבי השכר ועליות של עובדי הקבלן כולל כל מסמך הדרוש לצורך עמידת ההסכם בהוראות החוק להגברת האכיפה ואפשרות בדיקת תלושי השכר.
  2. הבודק יסייע לעירייה לכלול בהסכם שייחתם עם קבלני שירותים סעיפים רלוונטיים הנוגעים לחובת שמירת זכויות עובדי הקבלן, וכמו כן יוודא כי התמורה המשולמת לקבלנים עומדת בדרישות החוק באשר לעלות שר מינימאלית.
  3. הבודק ימציא דו"ח מסכם לגבי כל הבדיקות והממצאים הדרושים עפ"י חוק להגברת האכיפה ו/או הסכם זהה יומצא שיכלול את הממצאים והמלצות לתיקון הדרוש כולל שליחת מכתבים לחברות הניקיון והמשך טיפול עד לסיומו בכפוף להצגת המכתבים והטיפול המתוכנן לממונה קודם משלוח המכתבים.
  4. בסיום התהליך יפיק הבודק דו"ח מרכז את הממצאים שעלו בבדיקה של עמידת הקבלן בשלומים לעובדיו מכח הוראות הוק וכן ריכוז ליקויים בגין כל אחד מהקבלנים שנבדקו.
  5. הבודק יכלול בדו"ח המלצות להגנת העירייה ובעלי התפקידים הרלוונטיים בעירייה מפני הוראות החוק להגברת האכיפה בנושא שכר לעובדי הקבלן.

מפרט טכני- בודק שכר מוסמך

פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, כנגזר מתחומי האחריות:

1. בדיקת רשימת כלל עובדי הקבלן במהלך תקופת הבדיקה אצל מזמין השירות להלן העירייה

2.  בדיקת רישיונות של הקבלן בתחומי השמירה אבטחה וניקיון וכל תחום אחר מכח חוק העסקת עובדים ע"י קבלני כח אדם התשנ"ו 1996:

2. א        בדיקת הודעה לעובד
2. ב        קיום פנקס שכר ותלושי שכר לעובדים
2. ג         רישום שעות עבודה
2. ד        רישום חופשות
2. ה        חוזה בין מזמין השירות (העירייה) לבין קבלן השירות
2.ו          אישורי הפקדה לקופות גמל
2.ז          ניהול טפסי מס הכנסה
2.ח         דיווח המעביד למוסד לביטוח לאומי
2.ט         אישור רואה חשבון מטעם הקבלן

3. בדוק השכר המוסמך יעריך את תוצאות הבדיקה לאחר שהצליב את המסמכים עם המידע שיתקבל מהעובדים ויגיש דו"ח לעירייה בגין ממצאי הבדיקה.

4.היקפי הבדיקה : 10% מעובדי הקבלן בתקופת הבדיקה או 4 עובדי קבלן שהועסקו במהלך תקופת הבדיקה.

בכל מקרה והבודק נדרש לערוך ביקורות חוזרות במקרה והבדיקות לא תקינות יערוך בדיקות חוזרות של 8% מעובדי הקבלן או 2 עובדים שהועסקו במהלכה של הבדיקה.

5. בדיקות הפקדת כספים בקופות הגמל תעשה לכלל המועסקים בתקופת הבדיקה.

6. דיווח בעד בדיקה: לאחר סיום הבדיקות ולא יאוחר מ3 חודשים ממועד תחילתה יעביר בודק השכר המוסמך דיווח בעד הבדיקה שביצע על גבי  טופס מיוחד (מצ"ב)

7. למותר לציין כי בביצוע הבדיקות לפי תקנות אלו יפעל הבודק על פי שיקול דעת עצמאי בלבד. 

מסמכים להורדה ומילוי מראש:
תצהיר לפי חוק העסקאות
טופס ניגוד עניינים

שים לב למסמכים נוספים הנדרשים בהגשה !

קול קורא לקבלת בודק שכר מוסמך