הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

קול קורא לקבלת שירותי סוקר בטיחות מוסדות חינוך

נוהל הצטרפות למאגר יועצים, לחץ כאן


אפשרות להגשה בטופס מקוון עפ"י הנחיות בהמשך

כללי:

 1. עיריית בני ברק (להלן: "העירייה") מזמינה בזה יועצים להיכלל במאגר היועצים של העירייה למתן שירותים של סוקר בטיחות מוסדות חינוך. (להלן: "העבודות" או "השירותים"), כמפורט במסמכי קול קורא זה.
 2. תנאים מקדימים להשתתפות וניסיון:

2.2   מי שעבר קורס מנהלי בטיחות אש, והתמחות של משרד החינוך.
2.3   בעל תעודת הסמכה של משרד החינוך.
2.4   ניסיון וידע בדיקות בטיחות לפחות 5 שנים בגופים ציבוריים.
2.5   ניסיון מוכח וידע של דרישות הבטיחות של מוסדות החינוך עפ"י חוזר מנכ"ל משרד החינוך.
2.6   ידע והכרות החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו.
2.7   סוקר הבטיחות מצהיר כי יש לו את הכישורים, התעודות והאישורים ממשרד החינוך, הידע המקצועי, הניסיון,
      היכולת, המיומנות, האמצעים וכוח האדם המיומן לביצוע השירות במיומנות ובמקצועיות, ברמה נאותה.
2.8   סוקר הבטיחות ו/ או מי מטעמו יצרף אישור משטרה על העדר עבירות מין בטרם יבצע סקר בטיחות במוסדות חינוך .

 

מפרט טכני- סוקר בטיחות מוסדות חינוך

תחומי האחריות, הביצועים והמשימות העיקריות:

 1. סוקר הבטיחות יערוך ויאסוף את המידע הדרוש לו לביצוע השירות ,יסייר במוסדות החינוך שנמסרו לטיפולו ע"י העיריה.
 2. העירייה תעמיד לרשותו איש קשר עם מפתחות לכל מוסד ומוסד .
 3. סוקר הבטיחות יתאם עם איש הקשר לוחות זמנים לביצוע סקר הבטיחות .
 4. יגיש תכנית עבודה מתואמת בה ירשמו: מועדי הבדיקות, ופירוט המוסדות, פירוט הליקויים (ירשמו בנפרד)בכל מוסד ומוסד  .
 5. יבצע בדיקת בטיחות ראשונית בה ירשמו הליקויים אותם יש לתקן , וזאת לא יאוחר מ -30 יום מיום  הודעת העירייה.
 6. העירייה תעמיד לצורכי היועץ תוכנה ייעודית לביצוע הבדיקות היועץ יטמיע את הבדיקות, הליקויים ואופן הטיפול בליקוים על פי דרישות העירייה .
 7. יגיש לעירייה דו"ח בכתב על פעולותיו, ליקוי הבטיחות והפתרונות שיינתנו וכל הנושאים הנובעים ו/או הקשורים במישרין או בעקיפין, בצירוף התיעוד וזאת בפרק זמן של שבוע ימים מיום סיום הסיורים.
 8.  מתכונת וצורת הדו"ח יערכו בהתאם לדרישות העיריה, הדוחות נדרשים למקצוענות ואיכות גבוהים וצריכים לכלול פירוט מפורט ומדויק של הממצאים ברמת תיאור התקלה, אופי הליקוי חוסר/שבר, כמות יחידות/שטח, מיקום פיזי מדויק ,קומה ומס' כיתה.
 9. הסוקר יקבע את קדימות הטיפול בליקוי עפ"י דרישות משרד החינוך.
 10. דו"ח שיוגש ע"י הסוקר ללא פירוט יוחזר אליו ללא כל תשלום נוסף.
 11. עם סיום תיקון הליקויים ע"י העירייה ובהודעת העירייה  יבצע הסוקר סיור ובדיקה  נוספים באותם מוסדות חינוך .
 12. הסוקר מתחייב לבדוק ולוודא בתום עבודת הקבלן שביצע את התיקונים ו/או הדרוש, לפי העניין, כי הליקוי הוסר ועומד בדרישות הבדיקות.
 13. הסוקר יגיש לעירייה דו"ח ביקורת סופי שהינו דו"ח התאמת תשתית ליעודה כמוסד חינוכי ועמידה בדרישות והנחיות משרד החינוך לא יאוחר מ- 7 ימים מיום קבלת ההודעה.
 14. סוקר הבטיחות מתחייב לבצע את השירות בזהירות, בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה, להנחת דעתה של העיריה, תוך השקעת מירב המאמצים, בכפוף לכל דין ולנהלים הנדרשים בפרק זמן סביר בתאום עם מנהל אגף החינוך בעירייה, ובהתאם לנהלים שמפרסם משרד החינוך.
 15. סוקר הבטיחות מתחייב להשתתף בדיונים המהותיים הקשורים לביצוע השירות.
 16. הסוקר ייצג את העיריה במשרד החינוך מול ממונה הבטיחות הארצי בכל הנושאים הדורשים תיאום קבלת הנחיות ומציאת פתרונות לבעיות שיתעוררו מעת לעת והקשורים לביצוע השירות.
 17. ידריך את העיריה ויסייע בידה ככל שיידרש עד לקבלת אישור כנדרש  ממשרד החינוך .
 18. ייסע לעירייה בכל הליך משפטי שהעירייה תהיה צד לו בקשר לפרויקט, לרבות מתן חוות דעת מקצועית והופעה בבית משפט במהלך תקופת ביצוע הפרויקט .
מסמכים להורדה ומילוי מראש:
תצהיר לפי חוק העסקאות

טופס ניגוד עניינים

שים לב למסמכים נוספים הנדרשים בהגשה!

 * נא למלא את כל שדות החובה המסומנים בכוכבית אדומה בטופס הפניה.

קול קורא לקבלת שירותי סוקר בטיחות מוסדות חינוך