הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

קול קורא לקבלת שירותי יעוץ בתחום מערכות שכר, דיווח ומשאבי אנוש

נוהל הצטרפות למאגר יועצים, לחץ כאן


אפשרות להגשה בטופס מקוון עפ"י הנחיות בהמשך

כללי:

  1. עיריית בני ברק (להלן: "העירייה") מזמינה בזה יועצים להיכלל במאגר היועצים של העירייה למתן שירותים של יועץ בתחום מערכות שכר, דיווח ומשאבי אנוש  . (להלן: "העבודות" או "השירותים"), כמפורט במסמכי קול קורא זה.
  2. תנאים מקדימים להשתתפות:

2.1   בעל תואר אקדמי במוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ .
2.2   היועץ מצהיר כי הינו בעל ידע , ניסיון ומיומנות המאפשרים לו לבצע את השירותים ברמה נאותה.
(ייבדק על ידי תצהיר חתום של המציע מאומת על ידי עורך דין בנוסח המצ"ב להזמנה זו כנספח ב)

  1. תחומי אחריות דרישות סף וניסיון  :

3.1.   ניסיון ברשות מוניציפלית בסדר גודל של 500 עובדים לפחות.
3.2   ניסיון מוכח בתחום השכר ומשאבי אנוש יכולת הניהול, ניתוח ובקרה על בסיסי המידע ברשות תוך שימת דגש על גמישות ודינאמיות בהגדרת הצרכים המשתנים של המשתמשים השונים ברשות.
3.3   ניסיון מוכח בניהול עובדים, בבקרה על התהליכים השונים באמצעות ממשקי עבודה ידידותיים, המאפשרים שליטה טובה ועצמאית יותר על בסיסי המידע.

מפרט טכני- יועץ בתחום מערכות שכר, דיווח ומשאבי אנוש
תחומי האחריות הביצועים והמשימות העיקריות:

1. ייעוץ  למערכות שכר דיווח ומשאבי אנוש-
א. הקמה שדרוג ואפיון של מערכות שכר דיווח נוכחות וניהול המשאב האנושי בעירייה
ב . ייעוץ והטמעת
1.1    מערכות לניהול שכר ומשאבי אנוש
2.1   מערכות לניהול נוכחות ודיווח
2.  הקמת מערכת שוטפת של מערך העובדים ברשות באמצעות מערכת תהליכי גיוס, תיק אישי מקיף של העובד,
חוות דעת, הסכמי עבודה, ניהול ובקרה על תקני כח אדם בארגון.
3. הקמת מערכת לניהול תיקים אישיים -
תיק אישי ממוחשב, גמיש, היסטורי ועתידי. מאפשר למסד כל נתון אישי רלוונטי לעובד, אשר יכלול  בין היתר את פרטיו האישיים, השיוך הארגוני, השכלה, השתלמויות, חוזה העובד, מסלולי קידום, ניהול ארכיון  מסמכים צילומים ותעודות וכו'.
4.סיוע בבניית מבנה ארגוני לרשות – 
הצגת היחידות הארגוניות, כניסה  לרשומות של כל גורם נבחר ברמת היררכית התפקידים.
5. סיוע בבניית מערכת לניהול תקנים ומשרות –
א.   בניית מערכת המאפשרת הגדרת תקן משרות לכל יח' ברשות, שיבוץ העובד בדיקה והתראה במקרה של חריגה מן התקן.
ב.   הצגת דוחות השוואתיים והיסטוריים, תקן מול מצבה לפי חתך הרשות ויחידות המשנה ברשות, תפקידים  ועובדים, וכן דוח תקנים כללי.
ג.   ניהול משרות פנויות לצורך גיוס עובדים.
ד.   מסלולי קידום  - התאמה אישית לכל העובדים בבניית מסלולי הקידום ע"פ בניית טבלאות מתאימות, הגדרת צרכים ודרישות.
ה.   השתלמויות - מעקב על מכלול הדרכות והשתלמויות היסטוריות ועתידיות של העובדים, מאפשר שליפת נתונים סטטיסטיים על הפרמטרים השונים כדוגמת: השכלה, מוסד לימודי, תוכן הלימודים, גוף מממן ותאריכים.
6. סיוע בבניית מערכת למאגר פורשים  - 
לאחר סיום עבודתם של העובדים מכל סיבה, אלה מועברים למאגר העובדים הפורשים לצורך שמירה ואחזור  המידע בתיקו האישי של העובד בהתאם לצורך.
7. מערכות שכר  -
א.   טיפול בנתוני שכר, וותק, דירוג ודרגה, קופות גמל והשתלמות, תוס' שכר אחוזי משרה, עם התייחסות ל נתונים היסטורית .
ב.   מעקב וניהול היעדרויות .
8. ליווי יועץ בתחום מערכות שכר, דיווח ומשאבי אנוש ומתן חוות דעת להליך משפטי, לבית משפט ו/או לכל    ערכאה שיפוטית ו/או לכל צורך אחר.
א.  הופעה בכל ערכאה שיפוטית בכל נושא הנוגע לתחום עבודתו.
ב.  הצגת תכנים מקצועיים מול קהל ומול גורמי מקצוע

מסמכים להורדה ומילוי מראש:
תצהיר לפי חוק העסקאות

טופס ניגוד עניינים

שים לב למסמכים נוספים הנדרשים בהגשה!

 * נא למלא את כל שדות החובה המסומנים בכוכבית אדומה בטופס הפניה.

קול קורא לקבלת שירותי יעוץ בתחום מערכות שכר, דיווח ומשאבי אנוש