הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

קול קורא לבחירת יועץ לתחום הרכש ולוגיסטיקה

נוהל הצטרפות למאגר יועצים, לחץ כאן 


אפשרות להגשה בטופס מקוון עפ"י הנחיות בהמשך

תנאים כלליים למשתתפים

1.           כללי:

  1.1 עיריית בני ברק (להלן - "העירייה") מזמינה מציעים להציע הצעות למתן שירותי  יועץ לתחום  הרכש והלוגיסטיקה לעירייה.
  1.2 עיריית בני ברק רוכשת ומנהלת תהליכי רכש במגוון רחב בתחומי הרכש והלוגיסטיקה ( להלן – תחומי הרכש)  באמצעות מגוון רחב של סוגי הליכים, כמו למשל רכישת ריהוט, ציוד משרדי, ציוד משקי, ניהול מלאי, ניהול מרכז לוגיסטי, ניהול צי רכב, מכשור אלקטרוני בין במכרזים יעודיים ובין בדרך של מכרזים משותפים עם רשויות נוספות או ברכישת שירותים באמצעות הליכי תיחור ע"ב מכרזי משכ"ל (אך לא רק) וכדומה.
  1.3 במסגרת השירותים הנדרשים, היועץ הזוכה יתן שירותי יעוץ וליווי על כלל תחומי הרכש והלוגיסטיקה ובכללם בין היתר גם ניהול מחסנים, החזקת מלאים, ניהול רכב, הצטיידות( להלן - רכש ולוגיסטיקה / הרכש) וכן סיוע בהכנת הדרישות לכל אלה כולל בהכנת מכרזים והתקשרויות וכל נושא אחר שתדרוש ממנו העירייה בתחומי הרכש והלוגיסטיקה  ( להלן - שירותי היועץ / השירותים).
   
  1.4 יובהר כי אין ברשימה לעיל כדי למצות את כלל צרכי הרכש, הלוגיסטיקה וההתקשרויות של העירייה ונועד להמחשה שיש בה כדי ללמד על המגוון הרחב של השירותים בהם העירייה משתמשת לצרכיה, בהן ידרש היועץ לקחת חלק.  
   
  1.5 במסגרת השירותים, ידרש סיוע והמלצות בעריכת נהלים  לתחום הרכש והלוגיסטיקה, הכנת מפרטים מקצועיים לניהול תחום הרכש, לרכישת טובין והצטיידות וניהול מלאים עבור העירייה והכל בהתאם לדרישות וצרכי העירייה.
   
  1.6 היועץ ישתתף בתהליכים השונים של בדיקת הצעות שהוגשו לפניות העירייה, השתתפות ויעוץ בתחומים האמורים בישיבות השונות ובכללם בוועדות השונות ככל שיידרש.
   
  1.7 היועץ ילווה את העירייה ביעוץ בכל הנוגע לניהול מלאים של תחומי הרכש והלוגיסטיקה, ניהול המחסנים   ותכולתם וכן את ציי הרכב העירוניים ובמסגרת זו יסייע היועץ מקצועית בגיבוש הצרכים כפי שידרשו מעת לעת, לרבות באספקת נתונים על מצב השוק הקיים בהתאם לדרישה ולפי צורך כפי יוגדר ע"י העירייה.
  1.8 בנוסף וככל שיידרש ילווה היועץ את ביצוע הפעולות התומכות התקשרויות, הכנת מענה על שאלות הכל בהתאם להחלטת נציג העירייה ( מנהל אגף המכרזים וההתקשרויות).
  1.9 השירותים נשוא קול קורא זה יסופקו על ידי היועץ בעצמו ועבור כלל יחידות העירייה, ובהתאם לכל צורך שיוגדר ע"י העירייה, לרבות עבור הצרכים בשיתופי פעולה למיניהם בין עיריית בני ברק לרשויות מקומיות אחרות.
   
  1.10 יובהר כי היקף השירותים והתמורה ליועץ הינם קבועים והבחירה בין המציעים תהא בהתאם להתרשמות ועדת ההתקשרויות מהתאמתו לצרכי העירייה, מהיקף ניסיונו בתחום וזמינותו.
   
  1.11 יובהר כי היועץ מתחייב ליתן את השירותים בעצמו ויתחייב להעמיד עצמו לרשות העירייה,  בהתאם לצרכיה  מעת לעת, בכל היקף שעות שידרש שלא יפחת מ- 186 שעות חודשיות.
   
  1.12 התמורה החודשית ליועץ תעמוד על היקף של 30,000 ש"ח לחודש ובתוספת מע"מ כחוק .ההתקשרת הינה לתקופה של 12 חודשים בלבד ולעירייה זכות הברירה להאריכה לתקופה נוספת של עד 12 חודשים נוספים, באותם התנאים.
   
  1.13 יובהר כי פעילותו של המציע הינה פעילות יעוץ משלימה לפעילות אגף ההתקשרויות של העירייה ויהיה במעמד של נותן שירותים עצמאי. 
   

2.           תנאים להשתתפות:

2.1 רשאים להשתתף ולהגיש הצעה אדם או תאגיד (להלן: "המשתתף"), הרשום כדין בישראל, העומד במועד הגשת ההצעות לקול קורא, בכל התנאים המצטברים המהווים תנאי סף, המפורטים להלן:

  2.1.1 בעל ניסיון של 5 שנים לפחות במתן שירותי ייעוץ וליווי מקצועי לתחום הרכש והלוגיסטיקה, כהגדרתם לעיל, לרשויות מקומיות ו/או גופים ציבוריים, שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות לקול קורא זה.

  2.1.2 בעל ניסיון במתן ליווי מקצועי בהתקשרויות של לפחות 10 התקשרויות במצטבר בשלוש השנים האחרונות לפחות, בתחום הרכש והלוגיסטיקה עבור רשויות מקומיות ו/או גופים ציבוריים.

  2.1.3 בעל ניסיון מוכח בניהול מלאים, מחסנים וצי רכב לרשויות ו/או לגופים ציבוריים בשלוש השנים האחרונות לפחות.

  2.1.4 המציע בעל תואר אקדמאי ממוסד להשכלה גבוהה המוכרת ע"י המל"ג, באחד מהמקצועות הבאים: ייעוץ ארגוני, התנהגות ארגונית, מינהל עסקים, כלכלה, מינהל ציבורי.

3.           תיאור השירותים הנדרשים מהמציע ( היועץ):

 3.1 הוראות כלליות

   3.1.1 השירות יינתן בלעדית על ידי הזוכה בעצמו ( להלן – היועץ).

   3.1.2 השירות הנדרש מהיועץ הוא ליווי מקצועי על  כלל תחומי הרכש והלוגיסטיקה ובכללם בין היתר גם ניהול מחסנים, החזקת מלאים, ניהול צי רכב, ההצטיידות ( להלן - רכש ולוגיסטיקה / הרכש) וכן סיוע בהכנת הדרישות לכל אלה כולל בהכנת מכרזים והתקשרויות וכל נושא אחר שתדרוש ממנו העירייה בתחומי הרכש והלוגיסטיקה  ( להלן - שירותי היועץ / השירותים).

   3.1.3 סיוע ככל שיידרש בהכנת מכרזים / התקשרויות ( להלן – התקשרויות) בתחומי הרכש והלוגיסטיקה בהם מעוניינת העירייה.

   3.1.4 היועץ יהא חייב לעמוד  במכלול דרישות קול קורא זה, בנספחיו, תוך שמירה והקפדה על עקרונות של מקצועיות, יסודיות, אמינות, סודיות, במיומנות וברמה מקצועית נאותה.

   3.1.5 היועץ יעשה כל הדרוש לשם ביצוע השירותים באופן מקצועי, מיטבי ויעיל, במלואם ובמועדם.

   3.1.6 היועץ יחזיק בידו בכל עת פוליסות ביטוח תקפות, התואמות במדוייק את הדרישות המפורטות בקול קורא זה על נספחיו.  

   3.1.7 היועץ יהיה אחראי, לביצוע מכלול השירותים הנדרשים בקול קורא זה לרבות ביצוע כל הקשור בהם וכל הדרוש לקיומם, על חשבונו והכל בסטנדרט מקצועי גבוה, קפדני וזהיר, על פי כללי הזהירות הנדרשים והמקובלים ובכפוף להוראות כל דין.

   3.1.8 יובהר כי עריכת התקשרויות מחייבת קיום פגישות עם גורמים שונים בעירייה וגורמי חוץ, מותנה בסוג ההתקשרות, במהות השירות ובמורכבות התחום והמאפיינים של כל התקשרות.

   3.1.9 עיקר פגישות העבודה לצורך אספקת השירותים נשוא קול קורא זה יערכו בעירייה ואולם לצורך וכחלק מניסוח מסמכי ההתקשרות, יתכן ויידרש היועץ להיפגש עם גורמים ביחידות העירייה ועם גורמי חוץ, מחוץ לעירייה, והכל בהתאם לצורך ולהוראות מנהל אגף המכרזים וההתקשרויות בעירייה ( להלן - נציג העירייה / הנציג) כפי שימסרו בנסיבות כל עניין ועניין.

   3.1.10 היועץ יעביר לנציג דו"ח רבעוני מפורט ודו"ח שנתי שיסכמו את כלל שירותי היועץ עבור העירייה, לרבות דו"ח אירועים חריגים ומענה מידי לשאילתות. וכן כל דו"ח שידרש ע"י הממונה.

   3.1.11 יובהר כי מקום מושבו ומרכז פועלו של היועץ לא יהיה במשרדי העירייה ולא  יהיה לו שימוש בציוד או רכוש של העירייה, לשם ביצוע השירותים. אין ולא יהיו בין היועץ לעירייה יחסי עובד ומעביד והיה אם תחליט ערכאה שיפוטית על קיומם של אלה, תחשב התמורה אותה קיבל היועץ כפיצוי והיועץ ישא על עצמו את הפערים, ככל שיהיו כאלה שעל העירייה יהא להוסיף.

   3.1.12 היועץ יהא כפוף במתן השירותים והדיווח למנהל אגף המכרזים וההתקשרויות (להלן -  נציג העירייה).

 3.2  דרישות כלליות

   3.2.1 העירייה רשאית להזמין מהיועץ שירותים לכלל תחום הרכש, ההצטידות, ניהול מלאים, מחסנים, ציי רכב וכל נושא הקשור ברכש ולוגיסטיקה, על כלל תחומי הרכש בכל יחידות העירייה.

   3.2.2 היועץ יהא אחראי לבדיקת השוק טרם יציאה להתקשרות, הזמנת רכש וקביעת תוכנית עבודה להתקשרות, יערוך בחינה וניתוח כללי של השוק הרלוונטי במסגרתו נדרש הרכש לעירייה, מאפייני השוק מבחינת גודלו, היקפו הכספי, כללי המשחק והעקרונות שעליהם מבוססת התחרות בו ומאפיינים נוספים בהתאם לדרישות העירייה.

   3.2.3 ליווי מקצועי בהכנת מסמכי הזמנות והוראות  לרכש, להתקשרויות, לניהול מלאים, לניהול מחסנים, ניהול ציי רכב, שיתופי פעולה בתחום הרכש בנושאים הנדרשים לצורך ביצועם הנאות בהתאם לתחום הנדרש.

   3.2.4 היועץ ינחה וייעץ על אודות התנאים הנדרשים לאספקת כל שירות רכש מבוקש, שלדעתו חיוניים להיכלל במסגרת הדרישות, ובכלל זה בדבר רישיונות או אישורים הנדרשים לאספקת שירותים השונים לפי כל דין ודין, נוהל או נוהג החל בתחום עסקי או בתחום שירותים מסוים.

   3.2.5 היועץ ינסח את מסמכי ההתקשרות הדרושים על נספחיו בהתאם לפרטים ולפירוט שיקבל מנציג העירייה.

   3.2.6 היועץ יטמיע במסמכים אותם יכין, את הוראות הדין, הנחיות והוראות הנוהל, הוראות משרד הפנים או הנחיות הגורמים השונים, לרבות יועצים חיצוניים (ביטוח, יועצים מקצועיים וכדומה) והכל בהתאם להנחיות נציג העירייה.

   3.2.7 כל מסמך שייכתב ע"י היועץ יכלול את כל הפרטים והנתונים הנדרשים והכל בהתאם להנחיית נציג העירייה.

   3.2.8 היועץ יתייצב לישיבות שיקבעו עמו מראש לצורך מתן השירותים לפי קול קורא זה עם נציג העירייה, עם נציגי הגורם המקצועי וכל גורם רלוונטי אחר.

   3.2.9 היועץ יסייע בהגדרת הדרישות המינימאליות מהספקים הפוטנציאלים וניסוח מסמכי ההתקשרות יבוצע באופן עקבי, רהוט, מסודר וברור לכל קורא ככלל, ובאופן בו המציע הפוטנציאלי יבין מקריאת המסמכים את מהות העבודה המדויקת הנדרשת, באופן שאינו משתמע לשתי פנים. 

   3.2.10 כן יקפיד היועץ לנסח את מסמכי ההתקשרות באופן ברור ומפורט על מנת שהשירות אשר יינתן לעירייה בעקבות ההתקשרות יקנה לעירייה את מירב היתרונות.   

   3.2.11 ככל וידרש לכך, בכל שלב של ביצוע ההתקשרות, יבצע היועץ את השירותים תוך שימוש במסמכים קיימים בעירייה או שהוכנו או אושרו ע"י העירייה.

   3.2.12 עם קבלת הנחיית נציג העירייה, ינסח היועץ את טיוטת מסמכי ההתקשרות,  יערוך סבב אישורי מסמכי ההתקשרות וישיבות עם הגורמים הרלוונטיים להתקשרות ולאחר קבלת הנחיות הגורמים האחראים לנושא, יגבש את מכלול מסמכי ההתקשרות לרבות  הדרישות, הצעת המחיר, ההסכם ונספחי ההתקשרות השונים.

   3.2.13 לאחר קבלת אישור היחידה העירונית על נוסח טיוטת מסמכי ההתקשרות, יעבירו היועץ את הטיוטא לאישור אגף ההתקשרויות לצורך עיון נציג אגף ההתקשרויות ולהערותיו.

   3.2.14 היועץ ישתתף בישיבות והתכנסויות, ככל שידרש, לרבות, תיעוד המשתתפים, רישום פרוטוקולים, שאלות המשתתפים ומתן מענה לשאלות שהועלו בתיאום ואישור העירייה לגיבוש מסמכי שינויים והבהרות.

   3.2.15 ריכוז המידע על אודות בדיקת ההצעות, על כל המשתמע מכך וריכוז ותוצאות ההליך הקול וקראי עבור ועדת הקול וקראים או ועדת ההתקשרויות לפי ההקשר והעניין.

    

3.3 הצהרות המציע

  3.3.1 המציע מצהיר כי הגשת הצעתו והשתתפותו בקול קורא, כמוה כהודעה ואישור, שכל פרטי הקול קורא וההסכם ידועים ונהירים לו וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות בקול קורא ובהסכם.

  3.3.2 המציע מצהיר כי ידוע לו שכל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי הקול קורא ו/או ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.

  3.3.3 המציע מצהיר כי הגיש את הצעתו באופן עצמאי ללא תיאום הצעתו ו/או פרט מפרטיה עם מציע ו/או משתתף אחר בקול קורא וכי היה ויתברר לעירייה, בכל שלב שהוא, אחרת,  יביא הדבר לפסילת הצעתו. 

  3.3.4 המציע מצהיר כי ידוע לו כי הזוכה בקול קורא מתחייב להחזיק לאורך כל תקופת ההתקשרות את כל האישורים ו/או הרישיונות ו/או ההיתרים הנדרשים ו/או המתחייבים, (להלן – האישורים/רשיונות) ויישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך, הכול קודם לתחילת עבודתו וכתנאי מוקדם לכך.

  3.3.5 המציע מצהיר כי ידוע לו כי ככל ויזכה בקול קורא יהא עליו לערוך ביטוחים בהתאם לדרישות העירייה ובהיקפים עליהם תורה, לרבות ביטוח צד שלישי, ביטוח חבות מעבידים וביטוח אחריות מוצר.

4.        תקופת ההתקשרות

  4.1 ההתקשרות עם הזוכה תהא לתקופה של 12 חודשים ממועד חתימת החוזה עימו .

  4.2 הזוכה מתחייב להחזיק לאורך כל תקופת ההתקשרות את כל האישורים ו/או הרישיונות ו/או ההיתרים הנדרשים ו/או המתחייבים, התאם להוראות העירייה, והוראות כל דין וכל גורם רלוונטי אחר (להלן - רישיונות) ויישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך, הכול קודם לתחילת עבודתו וכתנאי מוקדם לכך.

5.          מסמכי הקול קורא:

המסמכים המפורטים בקול קורא זה או הדרושים או כל מסמך ו/או נספח שאוזכר באחד או יותר מהמסמכים והנספחים האמורים יקראו להלן, יחד ולחוד "מסמכי הקול קורא".

6.          ביטוחים:

  6.1 מבלי לגרוע מאחריות חוקית של המציע שהצעתו תתקבל (להלן: "הזוכה") ו/או על פי דין או הסכם, מתחייב הוא להחזיק ביטוחים בתוקף ע"פ דרישות העירייה שלא יפחתו מהקבוע .

7.           דרישת פרטים מהמציע:

  7.1 העירייה תהא רשאית, בכל עת שתראה לנכון, גם לאחר הגשת ההצעות או לאחר פתיחתן, לדרוש מהמציע, להשלים ו/או להמציא פרטים ו/או מסמכים ו/או הבהרות נוספות (להלן: "הפרטים").
   

  7.2 הפרטים יושלמו לשביעות רצונה המלאה, על מנת לבחון את המציע, חוסנו הכלכלי, ניסיונו המקצועי, תוכן הצעתו, איכותה או לכל צורך או מטרה הנוגעות לקול קורא, למציע ולהצעתו, ככל שתראה לנכון, במסגרת שיקוליה, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

8.           בחינת ההצעות:

        8.1 העירייה תבחן את עמידתו של המציע בדרישות הקול קורא ובתנאי הסף  ומציע שלא יעמוד בתנאי הסף,  הצעתו לא תבוא במניין ההצעות.

       8.2 מציע שהצעתו תעמוד בתנאי הסף, תיבחן העירייה את שנות הניסיון במתן שירותים כאמור בקול קורא כפי שהוגשו ע"י לרבות השירותים שינתנו על ידו.

אופן בחירת הזוכה

אמות המידה לקביעת הזוכה בהליך זה יהיו כדלהלן:

             70% איכות וניסיון כמפורט להלן:

X          ניסיון המציע במתן שירותי ייעוץ בנושא רכש וקניות בעשר השנים האחרונות – 30%.

X          היכרות עם העולם המוניציפאלי בתחום שירותי הייעוץ בנושא רכש וקניות בעשר השנים האחרונות - 30%

X           התרשמות העירייה מהצעת היועץ והשירותים שנתן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה – 40%

      8.3  העירייה שומרת לעצמה את האפשרות,  לבחור בהצעה הטובה ביותר בעלת ניסיון רב/רחב יותר בתחום הנדרש ו/או בהצעה שהיא בעלת שירותים נרחבים והכל לטובתה והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה ומבלי שהמציעים יוכלו להעלות כל טענה בקשר עם כך ובהגשתם הצעה לקול קורא הם מסכימים לתנאי זה.

  8.4 העירייה תהא רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא בצעו בעבר עבודתם
  לשביעות רצונה שלה או של רשות אחרת, או שנוכחה לדעת שכישורי המציע   
  אינם מספיקים לפי שיקול  דעתה, כפוף לקיום שימוע, כנדרש עפ"י דין.
  8.5 העירייה רשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינותו וכושרו של המציע  
  לבצע את השירותים בהתאם לחוזה המוצע, את ניסיונה הקודם עם המציע ואת
  ניסיונו של המציע.

  8.6 כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי הקול קורא או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי  שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים להביא לפסילת ההצעה.

9.           חובת הזוכה בקול קורא:

  9.1 מציע, שהצעתו תתקבל ותוכרז כהצעה זוכה (להלן: "היועץ") ותימסר לו הודעה בכתב על זכייתו, יהא עליו לסור אל משרדי העירייה ולחתום על ההסכם על כל נספחיו, תוך 14 ימים מתאריך הודעת העירייה לזוכה בדבר זכייתו בהליך, וכן להמציא לעירייה במעמד החזרת ההסכם כאמור אישור קיום ביטוחים, (להלן: אישור קיום ביטוחים").

  9.2 לא ימלא היועץ אחר התחייבויותיו לרבות התנאים האמורים  לעיל, כולם או מקצתם, תהא העירייה רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את זכייתו בהליך.
 
מסמכים להורדה ומילוי מראש:
תצהיר לפי חוק העסקאות
טופס ניגוד עניינים

שים לב למסמכים נוספים הנדרשים בהגשה  !

 * נא למלא את כל שדות החובה המסומנים בכוכבית אדומה בטופס הפניה.

קול קורא לבחירת יועץ לתחום הרכש ולוגיסטיקה