הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

קול קורא יועץ להכנת מכרז למערכת אכיפת חניה מתקדמת

נוהל הצטרפות למאגר יועצים, לחץ כאן

אפשרות להגשה בטופס מקוון עפ"י ההנחיות בהמשך

תנאים כלליים למשתתפים

1.           כללי:
עיריית בני-ברק מבקשת לקבל הצעות מחיר להכנת מכרז למערכת אכיפת חניה המתבססת על צילום וידיאו נייחות וניידות, במטרה למנוע פקקי תנועה לאורך הכבישים המרכזיים בעיר תוך אינטגרציה וסכרון מלא של כל האמצעים, השיטות והאפליקציות בתחום החניה.

2.           תנאים להשתתפות:

2.1   למציע ידע וניסיון ביעוץ וליווי שוטף של מכרזים בתחום החניה ע"י מערכות אכיפה המבוססות על ידי צילום, וידיאו של גוף ציבורי ו/או רשות מקומית

2.2   המציע או מי מטעמו הכין 3 מכרזים ל-3 רשויות מקומיות בנושא שבנדון במהלך השנתיים האחרונות שקדמו להצעתו.

2.3   להוכחת התנאי על המציע לצרף מסמכים המעידים על נסיונו בתחום ניהול החניה ואכיפת החניה אשר יכללו קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה מקצועית בתחום, פירוט רשימת הפרויקטים, שנות הפעילות ומהות העבודה שבוצעו ע"י המציע, פרטי אנשי קשר לקבלת המלצות כפי המופיע באתר העירייה בנוהל רישום למאגר היועצים.

3.           תיאור השירותים הנדרשים מהמציע:

3.1   הוראות כלליות:

3.1.1   גיבוש הצרכים והדרישות, תפיסה וקונצפט הקמה, הפעלה, תחזוקה, שירות ואחריות. גיבוש צורת ההתקשרות והשירותים הנדרשים/מהות ההתקשרות, דרך בדיקה ובבחינת ההצעות והספקים.

3.1.2   הכנת המכרז לרבות תכולות העבודה לשלב ההקמה ולשלב השירות והאחריות ולרבות הדרישות הטכניות/טכנולוגיות והדרישות הפונקציונליות והבקרה הניהולית על המערכת.

3.1.3    הגדרה והכנת תנאי סף.

3.1.4     הכנת מפרט טכני לבדיקה, מפ"ל (-ניקוד יכות וניקוד כלכלי) בהתאם להגדרת שיטת הבדיקה (הכנת צורת הגשה, הגשת צורת בדיקת ההצעות).

3.1.5    מענה על שאלות הבהרה.

3.1.6    בדיקת המפרטים שלא המציעים במכרז

3.1.7    הכנת דו"ח בדיקת ההצעות/מידע וסקירת הפתרונות והכנת דו"ח מסכם.

3.1.8      הכנת חוות דעת מקצועית והמלצות בהתאם לבדיקת ההצעות וגיבוש מסמך מסכם לוועדת המכרזים.

3.2   הצהרות המציע:

3.2.1   המציע מצהיר כי הגשת הצעתו והשתתפותו בקול קורא, כמוה כהודעה ואישור, שכל פרטי הקול קורא וההסכם ידועים ונהירים לו וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות בקול קורא ובהסכם.

3.2.2.   המציע מצהיר כי ידוע לו שכל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי הקול קורא ו/או ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.

3.2.3   המציע מצהיר כי הגיש את הצעתו באופן עצמאי ללא תיאום הצעתו ו/או פרט מפרטיה עם מציע ו/או משתתף אחר בקול קורא וכי היה ויתברר לעירייה, בכל שלב שהוא, אחרת,  יביא הדבר לפסילת הצעתו. 

3.2.4   המציע מצהיר כי ידוע לו כי הזוכה בקול קורא מתחייב להחזיק לאורך כל תקופת ההתקשרות את כל האישורים ו/או הרישיונות ו/או ההיתרים הנדרשים ו/או המתחייבים, (להלן – האישורים/רשיונות) ויישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך, הכול קודם לתחילת עבודתו וכתנאי מוקדם לכך.

3.2.5   המציע מצהיר כי ידוע לו כי ככל ויזכה בקול קורא יהא עליו לערוך ביטוחים בהתאם לדרישות העירייה ובהיקפים עליהם תורה, לרבות ביטוח צד שלישי, ביטוח חבות מעבידים וביטוח אחריות מוצר.

4.     מסמכי הקול קורא:

המסמכים המפורטים בקול קורא זה או הדרושים או כל מסמך ו/או נספח שאוזכר באחד או יותר מהמסמכים והנספחים האמורים יקראו להלן, יחד ולחוד "מסמכי הקול קורא".

5.     ביטוחים:

מבלי לגרוע מאחריות חוקית של המציע שהצעתו תתקבל (להלן: "הזוכה") ו/או על פי דין או הסכם, מתחייב הוא להחזיק ביטוחים בתוקף ע"פ דרישות העירייה שלא יפחתו מהקבוע .

6.     דרישת פרטים מהמציע:

6.1   העירייה תהא רשאית, בכל עת שתראה לנכון, גם לאחר הגשת ההצעות או לאחר פתיחתן, לדרוש מהמציע, להשלים ו/או להמציא פרטים ו/או מסמכים ו/או הבהרות נוספות (להלן: "הפרטים").

6.2   הפרטים יושלמו לשביעות רצונה המלאה, על מנת לבחון את המציע, חוסנו הכלכלי, ניסיונו המקצועי, תוכן הצעתו, איכותה או לכל צורך או מטרה הנוגעות לקול קורא, למציע ולהצעתו, ככל שתראה לנכון, במסגרת שיקוליה, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

7.           בחינת ההצעות:

7.1   העירייה תבחן את עמידתו של המציע בדרישות הקול קורא ובתנאי הסף  ומציע שלא יעמוד בתנאי הסף, הצעתו לא תבוא במניין ההצעות.

7.2   מציע שהצעתו תעמוד בתנאי הסף, תיבחן העירייה את שנות הניסיון במתן שירותים כאמור בקול קורא כפי שהוגשו ע"י לרבות השירותים שינתנו על ידו.

8.    אופן בחירת הזוכה

8.1        אמות המידה לקביעת הזוכה בהליך זה יהיו כדלהלן:

8.1.1   הצעת המציע – 30%.

8.1.2   ניסיון המציע במתן שירותי ייעוץ בנושא הכנת מכרזים ויעוץ בנושא מערכות אכיפה חניה מתקדמת המתבססות על צילום וידיאו  – 30%.

8.1.3   התרשמות העירייה מהצעת היועץ והשירותים שנתן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה – 40%

8.2   העירייה שומרת לעצמה את האפשרות,  לבחור בהצעה הטובה ביותר בעלת ניסיון רב/רחב יותר בתחום הנדרש ו/או בהצעה שהיא בעלת שירותים נרחבים והכל לטובתה והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה ומבלי שהמציעים יוכלו להעלות כל טענה בקשר עם כך ובהגשתם הצעה לקול קורא הם מסכימים לתנאי זה.

8.3   העירייה תהא רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא בצעו בעבר עבודתם
לשביעות רצונה שלה או של רשות אחרת, או שנוכחה לדעת שכישורי המציע   
אינם מספיקים לפי שיקול  דעתה, כפוף לקיום שימוע, כנדרש עפ"י דין.

8.4   העירייה רשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינותו וכושרו של המציע  
לבצע את השירותים בהתאם לחוזה המוצע, את ניסיונה הקודם עם המציע ואת
ניסיונו של המציע.

8.5   כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי הקול קורא או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי  שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים להביא לפסילת ההצעה.

 מסמכים להורדה ומילוי מראש:
תצהיר לפי חוק העסקאות
טופס ניגוד עניינים

שים למסמכים נוספים הנדרשים  בהגשה !

 

קול קורא יועץ להכנת מכרז למערכת אכיפת חניה מתקדמת