הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

נוהל חילופי מחזיק בנכס

נוהל חילופי מחזיק בנכס

"מחזיק" בנכס הוא בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס. ככלל בעל הנכס ייחשב כבעל הזיקה הקרובה ביותר אלא אם כן ישנו בעל זיקה קרובה יותר, כגון שוכר לתקופה של שנה לפחות. בשכירות לתקופה הקצרה משנה יחשב הבעלים כמחזיק וחובת תשלום הארנונה תחול עליו.

על פי החוק חלה חובה להודיע לעירייה בכתב על כל שינוי של המחזיק בנכס, וכל עוד לא נמסרה הודעה בכתב לעירייה חיובי הארנונה ממשיכים לחול על המחזיק הרשום.

רישום המחזיק במועד חשוב גם לצורך הגשת בקשת הנחה בארנונה. הנחות ניתנות רק למחזיק הרשום בספרי העירייה. לכן  אי מתן הודעה במועד על שינוי מחזיק תימנע אפשרות לממש את הזכאות להנחה בארנונה.

בקשה לשינוי מחזיק

לצורך ביצוע שינוי של המחזיק הרשום בספרי העירייה יש להגיש למחלקת גביה את המסמכים הבאים:

  • טופס הצהרה בדבר שינוי מחזיק בנכס (טופס 5) מלא וחתום.

  • תצלומי ת"ז של המחזיק הנכנס ושל המבקש החתום על הבקשה.

  • במכירה - עותק מצולם שלם וחתום של חוזה המכר + נסח טאבו.
  • בשכירות – עותק מצולם שלם וחתום של חוזה שכירות לתקופה של שנה לפחות.

  • כאשר המבקש מיופה כח – ייפוי כח וצילום ת"ז של מייפה הכח.

  • כאשר המבקש הוא תאגיד (חברה/ עמותה/ שותפות) – אישור עו"ד/ רו"ח על מורשי חתימה בשם התאגיד וצילום תעודת התאגדות

  • במקרה של  העברה ללא תמורה - תצהירים חתומים בפני עו"ד של מעביר הזכויות ושל מקבל הזכויות.
  • במקרה של ירושה – צו ירושה או צו קיום צוואה, וכאשר לא ניתן עדיין צו ירושה ומדובר בילדי המוריש – הבקשה תוגש בהסכמת כל ילדי המוריש או ע"י היורש המבקש לרשום את עצמו כמחזיק.

 

שינוי מחזיק בין בני משפחה  -  (הורים; בן; בת; אח; אחות; נכד; נכדה)

כאשר מבוקש לרשום בן משפחה שאינו בעל הנכס כ"מחזיק" יש לצרף טופס 7 "שינוי מחזיק לבן משפחה" (במקום טופס 5), כשהוא ממולא וחתום ע"י בעל הנכס ובן המשפחה.

צירוף מסמכים כמו בשינוי מחזיק כאמור לעיל.

מסמכים נוספים שיש לצרף לבקשה:

  • בעל נכס המתגורר בעיר אחרת יצרף אישור מהרשות המקומית בה מתגורר הבעלים של הנכס על תשלום ארנונה.
  • בעל נכס המתגורר בבני ברק בנכס אחר יציין את כתובת הנכס בו הוא מתגורר – יש לוודא שרשום בעירייה כמחזיק באותה כתובת או רשום במרשם האוכלוסין באותה כתובת.

שינוי מחזיק יבוצע מיום קבלת הודעה בכתב על שינוי מחזיק בעירייה ולכל היותר מה-1 לחודש בו התקבלה ההודעה.

שינוי מחזיק רטרו יבוצע ע"פ בקשת המחזיק הנכנס בלבד ובכפוף לתשלום החוב לכל תקופת הרטרו במועד ביצוע השינוי. במקרה בו מבוקשת הנחה – השינוי יבוצע לכל היותר מתחילת שנת המס בה הוגשה הבקשה לשינוי מחזיק.

 לטופס הצהרה בדבר שינוי מחזיק  בנכס , לחץ כאן 


לפניות בנושא גביה ושינוי מחזיק בנכס:

​טלפוןפקס​מייל​
3019*​
03-5776211​gviya1@bbm.org.il


נוהל חילופי מחזיק בנכס