הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

קצת על ההנחות בארנונה וזכאותם

קצת על ההנחות בארנונה וזכאותם

תושבים יקרים!

הנחות מארנונה ניתנות בהתאם להוראות חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), תשנ"ג-1992 ובהתאם להחלטת מועצת העיר ולמבחני המשנה שנקבעו על ידה.

הנחות ניתנות לתושבים אשר מתגוררים בנכס בעיר ורשומים בספרי העירייה. בכל סתירה בין האמור בחוברת זו ובין הוראות הדין יגברו הוראות הדין.

ההנחות הכלולות בחוברת זו הינן הנחות הניתנות לפי מצב אישי או כלכלי של המחזיק בנכס המשמש למגורים בלבד. הנחות הניתנות על ידי מחלקת שומה בשל מצב הנכס מפורטות בפנקס הארנונה השנתי שנשלח לביתכם, בכפוף לבדיקת מצב הנכס ולהיותו ריק או בלתי ראוי לשימוש. הנחות לנכס ניתנות במחלקת שומה ומידע אודותן פורט בפנקס הארנונה השנתי שנשלח אליכם, כמו גם באתר העירייה.

אנו במחלקת גביה ממגורים עושים את מירב המאמצים להעניק הנחות לזכאים הרשומים כמחזיקים בספרי העירייה על פי רשימות המועברות אלינו מגופים שונים כגון: המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון, משרד האוצר ועוד.

מחזיק בנכס שלא קיבל הנחה לה הוא זכאי, מוזמן לפנות אלינו למחלקה בשעות קבלת קהל ולהוכיח את זכאותו להנחה על ידי הגשת מסמכים מתאימים כמפורט בחוברת זו.

בכל פניה למחלקה יש להזדהות באמצעות תעודה מזהה.

לשירותכם תמיד,
אגף ההכנסות - מחלקת גביה מגורים

הנחות על פי מצב אישי או כלכלי יינתנו
רק למבקש העומד בתנאי הסף המפורטים להלן

 •   המבקש מתגורר בנכס ורשום בספרי העירייה כמחזיק.

 •  הנכס שבגינו מבוקשת ההנחה הוא דירה המשמשת למגורים בלבד והמבקש מתגורר בכל שטח הדירה.

 • מבקש ההנחה רשום במרשם האוכלוסין בכתובת הנכס . 
  (בהנחות הניתנות לפי מספר נפשות תנאי זה תקף לגבי כל המתגוררים בדירה)

 • מבקש אשר החזיק בנכס בחלק משנת הכספים, יהיה זכאי להנחה בשיעור יחסי למספר החודשים בהם החזיק בנכס.

 • הזכאי ליותר מהנחה אחת יקבל הנחה אחת בלבד, הגבוהה מבניהן, ולא תינתן כל הנחה למחזיק נוסף בנכס שלגביו ניתנה הנחה.

 • ההנחה בארנונה ניתנת בעבור שנת הכספים בה הוגשה הבקשה. הנחות לשנים קודמות כפופות לאישור משרד הפנים וניתנות במקרים מיוחדים ובציון נימוקים מספקים בכתב לאי הגשת הבקשה במועד ובתנאי שמבקש ההנחה היה רשום בספרי העירייה בתקופה בגינה מבוקשת ההנחה.

 • מבקש שהעתיק את כתובת מגוריו לבני ברק בסמוך להגשת הבקשה להנחה ימציא אישור מהרשות המקומית בה התגורר כי אינו מקבל הנחה בתחומה.

 • אישור ההנחה מותנה בהסדרת תשלום יתרת הארנונה לשנת הכספים בגינה מבוקשת ההנחה.

 • אי פירעון יתרת הארנונה עד לסוף שנת הכספים בגינה אושרה ההנחה יביא לביטול ההנחה.

 

לתשומת לבכם!
הגשת בקשה להנחה אינה דוחה את מועד התשלום ואין בה כדי לעכב הליכי אכיפה על פי חוק.
מבקש שלא הסדיר את רישומו כמחזיק בנכס במועד, לא יוכל לממש את זכאותו להנחה

להמשך, להגשת הנחה בארנונה עפ"י מבחן הכנסה, לחץ כאן 

קצת על ההנחות בארנונה וזכאותם