logo
תורה. חינוך. חסידות. עיר שהיא עולם
Get Microsoft Silverlight
כתוב לנו לדף הבית
A-   A+
Skip Navigation Linksבני ברק > אחריות משפטית
דלג על קישורי ניווט
חוקי עזר
תשלומים
טפסים
פרוטוקולים
טלפונים
טלפונים חיוניים
מידע גאוגרפי
מפת העיר
דרושים
מכרזים
ספר ספקים
הודעות בעינייני תכנון ובניה
בטרם בטיחות ילדים

עיריית בני ברק
רח' ירושלים 58
ת.ד. 2, בני ברק
מיקוד: 511000
טלפון: 03-5776555
מספר ח.פ. 500261003


כל הזכויות שמורות © 2009.
עיריית בני ברק
האתר הוקם ע"י החברה לאוטומציה.

אחריות משפטית 

כל הזכויות באתר האינטרנט, על כל תכניו וכל המפורט בו,כפי שיהיו מעת לעת, שמורות לעיריית בני ברק בלבד.

הבהרה

אתר זה נועד לסייע ולשמש ככלי עזר למשתמש והמידע המופיע בו אינו בא כתחליף לעיון בחומר המקורי ואין בו כדי להטיל על עיריית בני ברק ו/או על כל תאגיד עירוני ו/או על כל גוף אחר הקשור לעיריית בני ברק חובה כל שהיא כלפי המעיין ו/או כלפי המשתמש במידע.
עיריית בני ברק ו/או הוועדה המקומית לתכנון ולבניה בני ברק ו/או תאגידים עירוניים כלשהם ו/או גופים אחרים הקשורים לעיריית בני ברק אינם אחראים לכל טעות או שיבוש, השמטה, תוספת, פגם ו/או כל ליקוי אחר המצוי במידע המופיע באתר. על המעין לבדוק את הנוסח המקורי של המידע (הוראת הדין, ההסכם, מסמכי המרכז, צו הארנונה וכיו"ב) כפי שהתפרסם ברשומות ו/או כפי שמופיע ברישומי העירייה ו/או בתיקים המצויים במשרדי עיריית בני ברק ו/או אצל הגופים העירוניים האחרים המחזיקים במידע הנ"ל.