אגף:אגף הנדסה
יחידה:גביית מיסי בניה וערבויות
טלפון:5776245
כתובת:קומה ג' מעל ליד אגף תקציבים
דואל:ashval@Bbm.org.il 

​​

שםטלפוןדואלתפקיד
אשול בתיה5776245ashval@Bbm.org.ilאחראית תחום אגרות והיטלים