אגף:אגף הנדסה
יחידה:נוהל קבלת היתר בניה
התהליך בנוי מ-2 שלבים,
השלב ה-1 :

נוהל הגשת בקשת מידע להיתר

טרם הגשת בקשה לתיק מידע, יש לגשת למזכירת הוועדה בשעות ובימי קבלת קהל על מנת לקבל אגרה לתשלום (טופס בקשה למידע).

יש להגיש כל בקשה למידע להיתר בדרך מקוונת באמצעות מערכת "רישוי זמין" של מנהל התכנון, באמצעות עורך בקשה בלבד (אדריכל / מהנדס/ הנדסאי רשום המורשה להגיש בקשות להיתר עפ"י חוק) :

1.     לפתוח בקשה ברישוי זמין ולצרף :

 • מפת מדידה טופוגרפית עדכנית לשנה בפורמט  DWGו- DWFוערוכה עפ"י תקנת המודדים 2016.
 • אישור על תשלום אגרת מידע/מפה טופוגרפית עפ"י הצורך.
 • צילומי המקרקעין – יש לצרף צילומים של המגרש (מינ' 4 צילומים) + תאריך ע"ג הצילום, (מבט מהרחוב, כל חזיתות הבניין, וצילומי עצים בוגרים, צילומי חוטי חשמל וטלפון).
 • תוכנית העמדה - מפת מדידה עם מיקום העמדה של התוספת המבוקשת.

2.     יש למלא בהקפדה את טופס הבקשה למידע תכנוני ולפרט בצורה ברורה את מהות הבקשה. המידע שיינתן יתייחס אך ורק לבקשה המפורטת למידע.

יש לפרט במהות הבקשה: בניה חדשה / תוספת חדשה למבנה קיים ומיקומה / שימוש חורג ומהותו / מספר קומות / מספר יח"ד / שטחים עיקרים / וכו'.

לכל פניה או שאלה לגבי הנוהל המצ"ב, יש לפנות לוועדה המקומית בטל' 03-5776388.

 השלב ה-2 :

נוהל הגשת בקשה להיתר לוועדה המקומית.

לאחר קבלת תיק המידע דרך המערכת המקוונת "רישוי זמין" יש להגיע למדור פתיחת תיקים בשעות ובימי קבלת קהל על מנת לקבל אגרה לתשלום (טופס בקשה לאגרה).

יש להגיש כל בקשה להיתר בניה להיתר בדרך מקוונת באמצעות מערכת "רישוי זמין" של מנהל התכנון, באמצעות עורך בקשה בלבד (אדריכל / מהנדס/ הנדסאי רשום המורשה להגיש בקשות להיתר עפ"י חוק) לבקשה יצורפו:

 • תוכנית ראשית - בפורמט DWF בהתאם להנחיות המרחביות.
 • מפת מדידה - חתומה ועדכנית לשנה בפורמת DWF ו- DWG.
 • תוכנית חתימות - סרוקה ובה חתימות של המבקש/ים המתכנן, והמהנדס.
 • טופס חתימות המבקשים.
 • טופס חתימת המהנדס.
 • תשלום אגרות ופיקדון.
 • נסח טאבו - עדכני ל- 3 חודשים.
 • משלוח דואר - במידה ואין % 100 חתימות דיירים יש לוודא קבלת משלוח הודעות עפ"י תקנה 36 ( 2ב'), אישור משלוח דואר חתום וכן שאילתות ממשרד הפנים. (מצ"ב טופס משלוח הודעה).
 • תמונות - הבניין וכן תמונות של עמודי הבניין המראים את מצבם.
 • הצהרת המהנדס על מצב העמודים.
 • במידה ונדרשים אישורים נוספים עפ"י תיק המידע יש לבדוק כי אכן אישורים אלו צורפו.

   

לכל פניה או שאלה לגבי הנוהל המצ"ב, יש לפנות לוועדה המקומית בטל' 03-5776388.