אגף:מחלקת איכות הסביבה
יחידה:מידע לציבור

תקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור( התשס"ט 2009 )

נועדו להנגיש את המידע הסביבתי הקיים ברשות לציבור.

מצ"ב מידע בנושאים סביבתיים