הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
סגור תפריט

דרישות כלליות מעסקים

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו.
זאת בנוסף לאמור בפרק דרישות פרטניות מעסקים.

 1. כללי
 2. שילוט
 3. איכות סביבה
 4. שפכים
 5. תברואה- פסולת
 6. עסק אשר יש בו טיפול במזון
 7. התנהלות כללית של עסקים
 8. רוכלות
 9. נגישות
 1. כללי

  1. על כל פריט עיסוק המופיע בהמשך מסמך זה, חלים בנוסף  כל הדרישות של נותני האישור הרלבנטיים לפריט עיסוק זה וכל דרישות חוק רלבנטיות אחרות.
  2. אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק, בתחומי העיר בני ברק, מקיום דרישות כל דין החל עליו, אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך.
  3. מובהר כי אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק, בתחומי העיר בני ברק,  מעמידה בחוקי העזר העירוניים הרלבנטיים לפעילות עסקו.
  4. אין באמור במסמך זה כדי לפטור את המבקש רישיון, מהגשת בקשה ומקבלת אישורים מתאימים לפי החוק ולפי כל דין. מסמך זה אינו מהווה רישיון. כל המנהל עסק ללא רישיון עובר על החוק ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
  5. במידה וקיימים/מופעלים בעסק, עיסוקים נוספים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע''ג-2013 , יחולו על אותו עסק  גם התנאים הנוספים שבמפרט האחיד, לכל אחד מאותם עיסוקים.
  6. כמו כן יובהר כי הדרישות הכלליות המפורטות להלן רלבנטיות למפרט הנוכחי (הכולל 13 פריטי עיסוק), אך הרשות שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לגרוע בדרישות הכלליות במפרטים הבאים שיפורסמו לשאר פריטי העיסוק בצו רישוי עסקים.
  7. כל שינוי בהוראות כל דין, החל על העסקים נשוא דרישות אלה, יחול עליהם מיום פרסומו כדין ויחייב את העסקים. בכל מקרה של סתירה יגברו הוראות החוק.
 2. שילוט

  1. בעל עסק יעמוד בכל האמור בחוק עזר לבני-ברק (שילוט ופרסום) ​.
  2. בעל העסק יעמוד בכל הוראות מסמך הנחיות להצבת פרסום בעיר בני ברק ​לרבות:
   1. בעל רשיון חייב לוודא כי השלט לא יהווה בדרך כל שהיא סכנה או מטרד לציבור.
   2. האחריות לתקינות השלט ומבנהו חלה על בעל הרשיון, ו/או מתקין השלט ו/או בעל הנכס עליו הוא מותקן, וכוללת כל נזק בגוף או ברכוש.
   3. שילוט יוצב אך ורק לאחר קבלת רישיון שילוט ותשלום אגרת שילוט כנדרש על פי חוק העזר לשילוט ופרסום, וע"פ הנחיות הרשות לפרסום ושילוט.
   4. המבקש להציב שילוט יגיש בקשה בכתב לרשות הפרסום והשילוט, בציון פרטי המבקש ובצירוף צילום ת.ז., הדמיית השילוט ופרטי החומר ממנו הוא עשוי, גודלו, מיקומי ותוכנו.
   5. באם דרוש היתר על פי דין להתקנת השילוט, על בעל השילוט לדאוג להיתר כדין.
   6. רישיון השילוט הינו שנתי ויפקע ב- 31 לדצמבר בשנה שבה ניתן, אלא אם כן צוין ברישיון מועד אחר.
   7. מציג שילוט שלא ישלם את האגרה במועד, יהיה צפוי לקנסות בשיעור הקבוע בחוק.
   8. חובה על כל מקבל רישיון להצבת שילוט להודיע בכתב לרשות לשילוט ופרסום על כל שינוי בתוכנו, מיקומו, צורתו, או מידותיו של השילוט, או הסרתו, וזאת תוך 7 ימים מיום שינוי השילוט או הסרתו, הכל לפי העניין.
   9. במידה ויידרש בעל שילוט להסרת שילוט, עליו למלא אחר דרישת הרשות לשילוט ופרסום.  במידה ולא יסיר ע"פ הדרישה, רשאית הרשות לשילוט ופרסום להוריד את השילוט ובעל השילוט יהא חייב לשאת בכל הוצאות ההסרה ו/או לכל נזק שיגרם עקב ההסרה.
   10. עם הפסקת פעילות העסק, מחויב בעל השלט בהסרת השלטים ובהשבת חזית הבניין לקדמותה.
   11. הצבת שלטים ייעשה בכפוף להוראות חוק התכנון והבנייה.
 3. איכות סביבה

  1. בעל עסק לא יגרום ליצירת רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, ועדכונן מעת לעת, כתוצאה מפעילות עסקו כגון פעילות מערכות קירור אוורור, ומיזוג הפעלת מנועים גנרטורים , השמעת מוסיקה וכדומה.
  2. יצירת רעש בלתי סביר, תחייב את בעל העסק הכנת חוות דעת אקוסטית ובהתאם לה התקנת אמצעים אקוסטיים להקטנת עוצמת הרעש. לאחר התקנת האמצעים כאמור, יגיש בעל העסק למחלקה לאיכות הסביבה דוח של יועץ אקוסטי המוכיח עמידה בערכי הסף המופיעים בתקנות  למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990 .
  3. חל איסור על הוצאת רמקולים מחוץ למבנה העסק.
  4. עסק לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר, כתוצאה מפעילות עסקו, כאמור בחוק למניעת מפגעים, התשכ"א – 1961.
  5. יצירת ריח בלתי סביר, תחייב את בעל העסק נקיטת אמצעים, לרבות התקנת מתקנים להקטנת עוצמת הריח, לפי העניין לאחר שאושרו על ידי מחלקת איכות הסביבה.
  6. בעל עסק ישמור בעסקו למשך 3 שנים לפחות אישורים על התקנת מתקנים כאמור בסעיף 3.4 ואישורי תחזוקה שוטפת של מתקנים אלה על פי הוראות היצרן.
  7. בעל עסק ימלא ויגיש למחלקת רישוי עסקים, כחלק מתהליך הגשת בקשה לרישיון, את "טופס ההצהרה הסביבתי".
  8. מדי שנה בתאריך אשר יקבע ע"י העירייה יימסר למחלקת איכות הסביבה טופס דיווח סביבתי של הנושאים המפורטים להלן:
   1. אוויר – תחזוקת מערכות אוורור.
   2. מים – צריכה שנתית.
   3. שפכים – פינוי כחוק של מפריד שמנים ושמן משומש.
   4. חומרים מסוכנים – פינוי לאתר מורשה של פסולת מסוכנת ועמידה בתנאי היתר הרעלים.
   5. רעש – כיול מד רעש.
 4. שפכים 

  1. כל עסק שבמהלך פעילותו נוצרים שפכים תעשייתיים (שפכים שאינם סניטריים), יעמוד בכל האמור ב- כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014

  2. מכשירים למניעת זרימה חוזרת (מז"ח)

   1. כל עסק, כהגדרתו בתוספת המופיעה בסוף "תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ"ב - 1992   יתקין מכשיר מונע זרימת מים חוזרת למערכת מי שתייה (להלן מז"ח), בקטע הצינור שבו מקבל העסק את המים שלו מתאגיד המים העירוני - מי ברק, כאמור בתקנות.
    1. בעל העסק יחזיק את  המז"ח במצב תקין בכל עת ויבצע בדיקה שנתית על ידי מתקין מוסמך – כהגדרתו בתקנות האמורות .
    2. תוצאות הבדיקה השנתית של הבודק המוסמך יועברו למי ברק ובמקביל יישמרו בעסק ל-3 שנים לפחות.
    3. בעל העסק יבצע מידית את כל הנדרש בממצאי הבדיקה השנתית.
    4. במידה ובעל העסק לא יבצע בדיקה שנתית למז"ח או  את מסקנות הבדיקה השנתית, יוכל תאגיד המים מי ברק, לתקן הנדרש ולחייב בעל העסק בעלויות התיקון כולל תקורה או במידה וקיים חשד לזיהום המערכת העירונית לנתק לעסק את אספקת המים בתיאום עם משרד הבריאות. 
   2. דיגום
    1. בעסק של אחד מסוגי העסקים המוזכרים בתוספת השלישית של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014  יבוצע  דיגום שפכים.

     • מוסכים (מכונאות רכב) ותחנות רחיצת רכב
     • אולמות אירועים, מסעדות, קניונים
     • מפעלי מזון ומשקאות
     • משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים
     • טקסטיל כולל הלבנה או צביעה
     • טקסטיל בלא הלבנה או צביעה
     • מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח
     • מכבסות
     • תחנות תדלוק
     • רפת או לול
     • מפעלי עיבוד עורות
     • תחנות מעבר לפסולת
     • בתי דפוס
     • מפעלי כימיה לפי פעילות המפעל: פרמצבטיקה, ייצור כימיקלים, קוסמטיקה ותמרוקים, דבקים וצבעים, דטרגנטים, ממיסים, חומרי הדברה, פטרוכימיה, פלסטיק, הובלת כימיקלים
     • מפעלי חומרי בנייה
     • בתי מלון
   3. בעל עסק, של עסק השייך לרשימה המופיעה בתוספת השלישית לכללים, יתקין שוחת  דיגום בתא הביוב האחרון של העסק, לפני התחברותו לביוב העירוני או במקום אחר כפי שיורה לו תאגיד המים מי ברק. במידה וקיימות מספר נקודות  הזרמה לביוב העירוני, תותקן נקודות הדיגום על פי דרישת תאגיד המים מי ברק.
  3. בעל עסק כאמור בסעיף 4.3,   יממן את עלות הדיגומים שיתבצעו אצלו על ידי תאגיד המים העירוני- מי ברק, בהתאם לתעריפים  שנקבעו בכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), תשע"א-2009, על כל תיקוניו  (קישור).
  4. בכל תקלה שבה יש חשש לחריגה מערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014, ידווח בעל העסק למי ברק באופן מידי על התקלה ויבצע את כל הנחיות תאגיד מי ברק והמשרד להגנת הסביבה לתיקון התקלה.

 5. תברואה- פסולת

  1. בעל עסק ירכוש, על חשבונו, כלים לאצירת אשפה  בנפח ובמספר שייקבעו על ידי אגף תברואה בעירייה, בהתאם לנפח הפסולת הנוצר בעסק, אלא אם קבל הנחיה אחרת.
  2. בעל העסק יניח את כלי אצירת האשפה כאמור לעיל בתחום העסק בלבד,  במיקום שייקבע על ידי אגף תברואה בעירייה, באופן שלא יגרום למטרדי ריח ותברואה.
  3. פינוי כלי האצירה מהעסק, יתבצע על ידי ועל חשבון העיריה במועדים שנקבעו בתכנית הפינוי האזורית, על ידי אגף תברואה שתפורסם באתר העירוני ובמוקד העירייה וניתן לקבלה במוקד העירוני.
  4. במקרים מסויימים, בהתחשב בנפח ובסוג הפסולת הנוצרת בעסק, יידרש בעל עסק לפנות את הפסולת באחריותו ועל חשבונו.
  5. במקרים אלו, בעל העסק ישלח לאגף תברואה את חוזי ההתקשרות שלו עם קבלנים לפינוי כל זרם פסולת שעליו לפנות, על פי הנחיות האגף שבהמשך.
  6. באחריות בעל העסק לוודא שהתקשרות היא עם חברה/קבלן מורשה על פי חוק, לפינוי או טיפול בפסולת הספציפית ושהפסולת מועברת לאתר הטמנה או אתרי מיחזור מאושרים על פי חוק.
  7. בעל העסק ישלח לאגף תברואה, אחת לחצי שנה, דוח בדבר הטיפול בפסולת על פי הפורמט הבא:
   סוג הפסולת​כמות מפונה בחצי שנה​מספר פינויים בחצי שנה​שם הקבלן/חברה המפנה​יעד הפינוי​

  8. בעל העסק יצרף לדוח, העתקים של כל תעודת משלוח של פסולת המופיעה בטבלה חתום על ידי הקבלן המפנה, כולל ציון אתר/יעד כל פינוי.
  9. בנוסף, בעל עסק ישטח את הקרטונים הנוצרים בעסקו, יקשור את הקרטונים המשוטחים וינהג לפי אחת מהאפשרויות הבאות:
   1. יעביר את הקרטונים המשוטחים למכבש/כלוב שהוצב על ידי העיריה. מיקום המתקנים מפורסם במוקד העירוני 106 . הנחיות לשימוש והפעלת המכבש ניתן לקבל באגף תברואה.
   2. עסק שנמצא במסלול שנקבע על ידי העיריה  (מפורסם באתר האינטרנט של העיריה). יאחסן את הקרטונים המשוטחים בשטח העסק בלבד וסמוך למועד הפינוי שנקבע על ידי העיריה (בין השעות 1930-2030), יעביר את הקרטונים לחזית העסק כדי שיפונו על ידי רכב של העיריה.
   3. עסק המייצר כמות גדולה של פסולת קרטון (כפי שיקבע על ידי אגף תברואה) יידרש לרכוש על חשבונו מכבש קרטונים ולהעביר את הקרטונים לקבלן מיחזור מאושר על פי חוק. העסק יקיים את האמור בסעיפים 5.4-5.9.
  10. פסולת אלקטרונית תפונה על פי ההסכמים שיהיו קיימים מעת לעת עם הגוף המוכר על ידי מדינת ישראל לטיפול בסוג פסולת זה.
  11. בהתקיים הוראה עירונית לפיה בעל עסק יידרש בהפרדה וטיפול בסוגי פסולת הנוצרת בעסקו, יפריד את הפסולת, בהתאם למפורט להלן:
   1. פסולת אורגנית רטובה - שאריות מזון ומרכיבים אורגנים פריקים ביולוגית, ללא אריזות.
   2. פסולת אריזות- חפץ וכל חומר שהוא, המשמש או שנועד לשמש עטיפה או כלי קיבול למוצר או המשמש או שנועד לשמש לנשיאת מוצר, להצגתו או להגנה עליו וכמפורט בחוק להסדרת הטיפול באריזות התשע"א-2011  .
   3. פסולת מעורבת - מרכיבי פסולת בעלי תכולת רטיבות נמוכה, למעט פסולת אריזות ופסולת אורגנית רטובה.
  12. בעל העסק יטפל בכל אחד מסוגי הפסולת האמורים לעיל בהתאם להנחיות שיפורסמו על ידי העירייה.
 6. עסק אשר יש בו טיפול במזון

  1. בעל העסק יעמוד בכל האמור בתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל), התשמ"ג – 1983 ובכל חוקים , תקנות, הוראות ונהלים אחרים של משרד הבריאות בנוגע למזון .
  2. בעל העסק ימנע גישה  של קהל הסועדים  אל אזור הבישול וההכנה של המזון.
  3. אין לקבל לעסק מוצרי מזון ממפעלים ללא רישיון יצרן.
  4. חלב ומוצריו יוכנסו למקרר ישר עם הגעתם ויוחזקו בקירור עד לשימוש בהם.
  5. עסק אשר יש בו עיסוק בבשר (לרבות אחסון, עיבוד, הכנה והגשה):
   בשר לעניין סעיף זה: בשר עופות, דגים ובקר או חלקים מהם, טרי, מקורר, קפוא, מבושל, מעושן, טחון או מעובד בדרך כל שהיא לרבות מוצרי בשר ומוצרים המכילים בשר.
   1. בעל עסק יעביר לאישור השירותים הווטרינריים גוש דן  פרשה טכנית הכוללת התייחסות לכל הסעיפים המפורטים בהמשך:
    נושא התייחסות בעל העסק
    סוג מוצרי המזון מן החי הנמכרים בעסק 
    רשימת כל חומרי הגלם 
    תרשים זרימה אשר מסביר את תהליך ההכנה של  האוכל המוכן בעסק. 
    רשימת ספקים  
    מספר עובדים בעסק 
    כמות של בשר בקר, עופות ודגים המוכנסים לעסק מדי שבוע. 
    אופן חיטוי ירקות  
   2. לא ישמש עסק העוסק בבשר כמקום מגורים ולא יהיה לו קשר ישיר למקום שכזה.
   3. בעל העסק יעביר חומר גלם של בשר אל מדורי האחסנה שבעסק, דרך הדלת האחורית של העסק ולא דרך אולם  האוכל.
   4. פריקת בשר לעסק  תתבצע ממשאיות קירור, בצמוד לבית העסק ככל שניתן.
   5. הקירות החיצוניים והפנימיים של חדרי הקירור ו/או ההקפאה, המקררים והמקפיאים של בשר יהיו עשויים מחומר שאינו מחליד הניתן לניקוי וחיטוי בנקל.
   6. בעל העסק יחזיק בעסקו  מקררים ומקפיאים שנפח קיבולם יהיה מספיק כדי להכיל את כל  מוצרי הבשר הנמצאים בתוך העסק, בכל זמן נתון.
   7. אין לקבל לעסק בשר ללא שנבדקו בתחנת משנה של איגוד ערים לשירותים ווטרינריים גוש דן וקבלו חותמת שהמוצרים נבדקו ואושרו.
   8. אין לקבל לעסק בשר  ממפעלים ללא רישיון יצרן.
   9. יש לשמור, בקלסר ייעודי,  את כל תעודות המשלוח למוצרי בשר, בעסק למשך 3 חודשים לפחות ולהציגם לביקורת על פי דרישה.
   10. אין להחזיק/ לאחסן/ למכור בעסק מוצרי בשר שהתאריך האחרון לשיווקם פג.
   11. מוצרי בשר שהוכנו בעסק ולא נצרכו באותו יום יושמדו בסוף יום העבודה.
   12. מוצרי  בשר יוחזקו בתוך כלים שלמים ונקיים ( עדיף כלים מנירוסטה), אשר ניתנים לניקוי וחיטוי בנקל.
   13. כל מוצרי הבשר המוכנים בעסק, המאוחסנים בחדרי הקירור, יסומנו בתווית אשר תציין את תאריך הכנתם.
   14. כל מוצרי הבשר הגולמיים אשר מוחזקים בעסק יהיו עם תווית מקורית של היצרן אשר תעיד על מקורם ועל התאריך האחרון המותר למכירתם.
  6. חל איסור על מכירת או עיבוד בשר בלתי כשר בתחומי העיר בני ברק.
 7. התנהלות כללית של עסקים

  1. בעל העסק לא יוציא סחורה מחוץ לעסק אלא בהתאם להוראות "חוק העזר לבני ברק (שימור רחובות), התשי"ט – 1958" ובתיקון לחוק עזר זה "התשס"ב – 2002" ולאחר שקבל רישיון לכך.
  2. הוצאת סחורה מהעסק:
   1. בעל עסק לא יוציא אל מחוץ לכתלי העסק, בשום מקרה ובכל שעה משעות היממה, ארונות קבועים למזון ולסחורה.
   2. ארונות ו/או כל מתקן אחר לא יושארו מחוץ לעסק, בתום שעות פעילותו.
   3. חל איסור על הוצאת סחורה לאורך רחוב רבי עקיבא ושלוחותיו- פרוט הרחובות מופיעות באתר העיריה (קישור המסמך נמצא בתיקייה המצורפת למייל זה).
   4. ברחובות אחרים תותר הוצאת סחורה על פי היתרים שיינתנו על ידי ה"וועדה העירונית בנושא הוצאת סחורה לרשות הרבים", תוך התחשבות בשיקולים כמו רוחב המדרכה שליד העסק, כמות האנשים העוברים ליד העסק, סוג העסק וכדומה. 
   5. הרחובות בהם  תאסר הוצאת סחורה לחלוטין והרחובות בהן תותר הוצאת סחורה יפורסמו על ידי העיריה מעת לעת (קישור לאתר בעיריה בו מפרסמים מידע זה).
   6. בעל העסק לא יאחסן סחורה מכל סוג שהוא ולא ישתמש באופן כל שהוא לצרכי העסק, בשטח המשותף לכלל דיירי הבית (שביל כניסה, חדרי מדרגות, חדרי אשפה, ארובה השייכת לבניין (כגון הארובה של חדר אשפה), חדרי גז, חצרות וכדומה) לא באופן קבוע ולא באופן זמני .
  3. שעות פעילות העסק:
   1. בעל עסק לא יבצע פעילות כל שהיא הקשורה לפעילותו העסקית, בתוך העסק ו/או מחוצה לו, לאחר שעות הפעילות המותרות בחוק עזר לבני ברק (פתיחתם של עסקים וסגירתם), התשס"ב-2002 .

  4. בעל העסק יחזיק את השטח הציבורי שבחזית עסקו (עד לקצה המדרכה), נקי בכל עת.
  5. אין להוציא שולחנות וכסאות מחוץ לעסק. הוצאת שולחנות וכסאות כאמור תותר בהתר מיוחד ובהתאם לתנאיו ובלבד שאין בו פגיעה בזכות  מעבר לציבור.
 8. רוכלות

  1. בעל העסק יקיים את הוראות חוק עזר לבני ברק (רוכלים), התשכ"ו - 1966 .
 9. נגישות

  1. כל עסק חייב בהנגשה החל מפתיחתו או חידושו, בהתאם להוראות חוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968 על תיקוניו ועפ"י כל דין, ולרבות עפ"י סעיף 8ב (ב) לחוק רישוי עסקים: "רשות הרישוי לא תיתן רישיון או היתר זמני לעסק טעון רישוי שהוא מקום ציבורי או שירות ציבורי, אלא אם כן מצאה רשות הרישוי כי קוימו הוראות הנגישות לפי פרק ה1 לחוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, על סמך חוו"ד של מורשה לנגישות השירות וחוו"ד של מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה".
דרישות כלליות מעסקים