הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

הצבת ציוד מחוץ לעסק

עניינו של מסמך זה היום דברי הסבר והדרכה לבעל עסק המבקש להוציא סחורה מפתח חנותו.  
בעקבות אישור הקריטריונים להוצאת הסחורה על ידי מועצת העירייה ונוכח העובדה כי בכוונת העירייה להתחיל ולאכוף את ההוראות בדבר הוצאת סחורה באופן מיידי, מוגשים בזאת דברי הסבר והדרכה לבעל עסק.

המסגרת החוקית : 

 1. האפשרות להוצאת סחורה לרחוב מוסדרת במסגרת חוק העזר לבני ברק (שימור רחובות) ה'תשי"ט- 1958 ובתיקון לחוק עזר זה בחוק העזר לבני ברק (שימור רחובות) (תיקון) ,התשס"ב- 2002 .
 2. במסגרת חוקים אלו נקבע, כי ראש העירייה רשאי לתת היתר להצבתם ברחוב של מתקנים ומעמדים לצרכי מכירה של טובין. היתר זה כפוף לתנאים , כפי שיקבע ראש העירייה, וכן כפוף לתשלום האגרה הקבועה בחוקים הנ"ל.
 3. ראש העירייה מינה וועדה לצורך הגשת המלצות  לתנאים הנדרשים לקבלת היתר להוצאת סחורה , ולאחר שהמלצות הוועדה הוגשו לראש העירייה ולאחר שהמלצות אלו אושרו ע"י חברי המועצה בישיבתה מס' 5, מיום רביעי, כ"ח בשבט  ה'תשע"ד (24,1,14), מפרסמת  בזאת  העירייה את הכללים המנחים לצורך קבלת היתר להוצאת סחורה  לרחוב.
 4. ככלל , מטרת הקריטריונים היא לאזן בין זכות הציבור לתנועה חופשית בשטחים הציבוריים לבין הצורך בחיי מסחר תקינים בעיר.
 5. יודגש, כי היתרים שכאלו ניתנו גם בעבר ע"י העירייה, אלא שמניסיון שהצטבר במהלך השנים, ראתה הוועדה צורך לצמצם את השימוש המסחרי בשטחים הציבוריים ולהשיב את התנועה החופשית ברחובות ובמדרכות לתושבים.
 6. להלן יוצגו עיקרי הקריטריונים להוצאת סחורה. בכל שאלה ספציפית, יש לפנות ישירות לאגף השיטור והפיקוח לקבלת הנחיות מדוייקות.​

עיקרי התנאים להוצאת סחורה :

בהתאם להנחיות שנקבעו תיאסר לחלוטין העמדת ארונות קבועים למזון ולסחורה מחוץ לחנויות בכל הרחובות ובכל האזורים.
ככלל – מחלקת העירייה את הרחובות בתחומה לשני סוגים עיקריים :

 1. רחובות או קטעים ברחובות בהם תיאסר לחלוטין הוצאת סחורה: לאורך כל רחוב רבי עקיבא-רחובה הראשי של העיר ובשלוחותיו שהינן הרחובות הצדדים, כפי שיפורטו בהמשך, לא תתאפשר הוצאת סחורה כלל.
  ואלו הרחובות שתיאסר בהם הוצאת סחורה לחלוטין,  בנוסף לרחוב רבי עקיבא, לכל אורכו: כל בניין שיש לו חזית לרחוב רבי עקיבא, שאר צדדיו הינם כרחוב רבי עקיבא עצמו, וכל רחוב המשתייך לשלוחות רחוב רבי עקיבא, ובהם רחוב הרב שך עד רחוב חבקוק לשני צידיו, רחוב רש"י עד רחוב בעל שם טוב לשני צידיו, רח' סוקולוב עד רחוב הרב קוטלר, שדרות רבי טרפון עד רחוב הגר"א מצד אחד ועד רחוב רבי אליעזר מצידו השני, רחוב ירושלים עד רחוב רבי יהודה הלוי לשני צידיו, רחוב ירושלים עד סמטת שד"ל מצד אחד ועד רחוב האדמו"ר מבעלז בצידו השני, רחוב הרב קוק עד רחוב רבי אליעזר בצד אחד ועד רחוב טבריה בצידו השני. כמו"כ תיאסר לחלוטין הוצאת סחורה במדרכות שרוחבן פחות מ-3 מטר, ובאזורי הכניסה לעיר ו-או מקומות מרכזיים בעיר, בהם הוצאת הסחורה מהווה הפרעה לסדר הציבורי. 
 2. הרחובות, או הקטעים ברחובות בהם תותר הוצאת סחורה – יחולקו לשלוש קטגוריות שונות, בהתאם למיקומם ולמספר הולכי-הרגל העוברים בהם , וכדלקמן :
  1. רחובות או קטעים ברחובות בהם נדרשת מדרכה פנויה ברוחב  4,00 מ' (מקצה המתקן  שרוחבו 70 ס"מ ועד שפת הכביש, או גדר ההפרדה) – רחובות סוג א' בנספח המצורף.
  2. רחובות או קטעים ברחובות בהם נדרשת מדרכה פנויה ברוחב  3,00 מ' (מקצה המתקן  שרוחבו 70 ס"מ ועד שפת הכביש, או גדר ההפרדה) – רחובות סוג ב' בנספח המצורף .
  3. רחובות או קטעים ברחובות בהם נדרשת מדרכה פנויה ברוחב  2,5 מ'  (מקצה המתקן שרוחבו 70 ס"מ ועד שפת הכביש, או גדר ההפרדה)  – רחובות סוג ג' בנספח המצורף .
 3. ביגוד- הוצאת ביגוד למדרכות תיאסר בכל רחובות העיר.  
 4. ממכר ירקות - דינן של חנויות ירקות יהיה זהה לקריטריונים של שאר העסקים, ועפ"י סיווג  האזור בו נמצאת החנות, למעט במקומות בהם יתאפשר שימוש בשטח הציבורי של  50 ס"מ נוספים, יותר משאר החנויות באותו אזור, שאינן בסיווג של חנויות ירקות.
 5. מתן ההיתר יהיה מותנה בהגשת בקשה מתאימה לעירייה, הצגת רישיון עסק (אם סוג העסק מחייב רישיון) ותשלום האגרה השנתית הקבועה בחוק – 1800 ₪ לכל מטר מרובע לשנה.
  יודגש כי חיוב האגרה הינו בנוסף לחיוב ארנונה בו יחוייב השימוש בשטח שמחוץ לחנות.
 6. עסק שלא יהיה מעוניין להוציא סחורה בכל השנה , אלא רק לתקופת החגים, יוכל לשלם אגרת חגים- בגובה 500 ₪ לעסק לכל תקופת חגים (חגי תשרי , תקופת ניסן ).
 7. במקרים מיוחדים, כגון שכונות צדדיות, או מרכזים מסחריים שכונתיים-שאינם במרכז העיר, תוכל העירייה לאשר הוצאת סחורה בשטח של למעלה מ- 70 ס"מ .  (כל מקרה שכזה  ידון לגופו , על פי בקשה בכתב שתוגש לעירייה).
 8. מי שיוציא סחורה לרחוב בלא היתר, או בניגוד להיתר שקיבל, צפוי להטלת קנסות כספיים  ו/או החרמת הסחורה שתהיה בשטח הציבורי.

סיכו​ם: 

אלו הם עיקרי ההוראות בדבר קבלת רישיון להוצאת סחורה והקריטריונים הנדרשים. 
בכל מקרה יש להתעדכן בהוראות המלאות, כפי שתפורסמנה ע"י העירייה, ותהיינה מוצגות במשרדי אגף השיטור והפיקוח.​

אנו בטוחים שתטלו לתשומת- ליבכם את ההנחיות שמטרותיהן לשפר את חזות העיר ולאפשר מעבר בטוח לעוברי-אורח, ובוודאי גם אתם תהיו שותפים נאמנים לרצון ליישמן.

נספח רחו​בות

רחובות​​ סוג א' -  4 מטר פנויים למעבר הולכי רגל (לאחר הצבת המתקן)

שלמה המלך
המכבים​

רחובות סוג ב' -  3 מטר פנויים למעבר הולכ​​י רגל (לאחר הצבת המתקן)

השומר-כהנמן  
חזון אי"ש
ז'בוטינסקי
ירושלים, מבעלז עד הרא"ה
ירושלים מרבי עקיבא עד מימון
הרב קוטלר
ראב"ד משדרות אביי ורבא עד רבי עקיבא
זכריה
צפניה
עזרא
נחמיה
דמשק אליעזר
בן יעקב
 הרב עוזיאל
קהילות יעקב
מתתיהו
בן דוד
רבי יצחק נפחא
בארי
החלוצים
אברבנאל​

רחובות סוג ג' -  2.5 ​מטר פנויים למעבר הולכי רגל (לאחר הצבת המתקן)

שאר אזורי העיר.​

הצבת ציוד מחוץ לעסק